GRUP PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi:

Derneğin Adı :"Grup Psikoterapileri Derneği"dir. Derneğin Genel Merkezi ANKARA'dır.


Madde 2-Konu ve Amaçlar:

Grup Psikoterapileri, etkinliği yanında, zaman personel ve masraf yönünden daha ekonomik oluşu nedeni ile son 30 yılda batı dünyasında halen koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetinde çok yaygın tedavi yöntemleri durumuna gelmişlerdir.


Derneğin amacı bu gelişmelere paralel olarak;

Türkiye'de halk ruh sağlığını koruyucu ve tedavi edici amaca yönelik hizmet ve faaliyetlerde bulunmak,

Grup psikoterapisi tedavi yönteminin bilimsel bir düzeyde, sağlık faaliyetlerinde, yurtda gelişmesinin yayılmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Bunun, işin koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetlerinde çalışan personel ve meslek mensuplarının bu alanda bilgi ve tecrübe kaynaklarına ve mevcut bilgi ve tecrübelerini daha yüksek bir düzeyde geliştirmelerine imken hazırlamak,

Bu tür mevcut faaliyetleri kendi imkanlarıyla desteklemek,

Ruh sağlına yönelik diğer faaliyetlere katılmak ve desteklemek.

Grup Psikoterapilerinde kendi sosyal ve kültürel şartlarımıza, geleneksel kişilik yapımıza uygun yönleri ve özellikleri bulup geliştirmek;

Bu alanda ulusal ve uluslar arası düzeyde benzer kurumlarla karşılıklı bilgi ve deney alış verişinde bulunmak,

Uluslararası yeni gelişmeleri izlemek, yararlı görülenleri TÜRK toplumuna uygulamak, kendi amacı doğrultusunda kurumsal ve uygulamalı seminerler , kurslar, sempozyumlar , kongreler konferanslar düzenlemek;

Ruh sağlığını koruma amacına yönelik halkı aydınlatıcı ve eğitici bilimsel yayın ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Dernek yukarıdaki belirtilen amaçların içerisinde ve yönünde sağlık hizmetlerinde ve özellikle ruh sağlığı alanında çalışan ve çalışma alanları ve konuya bağlı olan meslek ve kurum mensupları için ruh sağlığı ile ilgili aydınlatıcı ve geliştirici kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemektedir.

Dernek özellikle kendi amacı çerçevesi içinde, daha yüksek düzeyde bilimsel çalışmalarda bulunmak ve daha verimli olabilmek için, yasal koşullarını yerine getirmek, benzer amaçları güden, ve siyasetle uğraşmayan, diğer ulusal ve uluslar arası bilimsel yardım ve dayanışma dernek ve kurumlar ile yasal izin alındıktan sonra işbirliği yapar ve üye olabilir.

Bu alanda uluslararası konferans, seminer v.s. çalışmaları dernek adına katılacakları seçer, yine aynı amaçla yurtiçi ve yurt dışında grup psikoterapisi alanında ün yapmış kişi ve kurumların bilimsel yardım ve desteğinden yararlanabilir.


Madde 3- dernek Siyasetle Uğraşmaz:

Derneğe üye olma ve üyelikten çıkma koşulları:

Asli Üyeli Koşulları: 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve yasalara göre üyelikleri yasaklanmış herkes asli üye olabilir. Bunun için yönetim kuruluna yazılı başvuru, üyelik aidatını ödemek gereklidir. Asli üyeliğe kabul, yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile olur. İsteklilerin asli üyeliğine dernek üyelerinden biri tarafından itiraz edilirse, yönetim kurulunca durum incelenir ve karar bağlanır.

Gerek üyeliğe itiraz edenin gerekse üyeliğin itiraz edilenin ilk genel kurul toplantısında tekrar başvuru hakkı vardır. Genel kurulun vereceği karar kesindir.


Dernek Üyeliği:

1-Asli

2-Fahri üyelik olmak üzere 2 çeşittir.


Fahri Üyelik:

Türk uyruğunda olsun veya olmasın derneğe maddi veya yardım ve destekleme olan herkes yasal engel olmadıkça fahri üye olabilir. Fahri üyeliğe kabul veya red asli üyelikteki gibidir.

Üyeler kendi istekleri veya onur kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Yasalara göre dernek üyesi olma hakkını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı harekette bulunanlar üyelikten çıkarılırlar.


Madde 4- Dernek Organları:

1. Genel Kurul,

2. Yönetim Kurulu,

3. Denetleme Kurulu,

4. Onur Kurulu.


Madde 5- Dernek Genel Kurulunun kuruluş biçimi, toplantı yeri ve zamanı:

a) Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı günü izleyen 6 ay içindeki ilk genel kurul toplantısı yapılır.

b) Olağan Üstü toplantılar yönetim ve denetleme kurulları gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine yapılır.

c) Olağan genel kurul toplantılarının en çok iki yılda bir yapılması zorunludur.


Çağırı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre gerek katılım hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantını günü , saati, yeri ve gündemi bir mahalli gazete ile ilen edilerek çağrılır ve durum mahalli mülki amire yazı ile bildirilir.

Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az 15 gün önceden geri bırakılma sebepleriyle toplantını günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilen edilerek çağrılır ve durum 14 gün önceden mahalli mülki amire yazı ile bildirilir.

Genel kurul toplantısının birden fazla geri bırakılması uygun değildir.


Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yörede yapılır.


Toplantı yeter Sayısı:

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakları bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantı yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olmaz


Toplantının yapılış usulü:

Genel kurul toplantısı ilanla belirtilen ve mahalli; mülki amirine bildirilen gün, saat, ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları yanını imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayıda sağlanmışsa durum tutanakla tesbit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler seçilen yeni yönetim kuruluna verilir. Toplantıda görüşülecek konular: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.


Madde 6- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri; Oy kullanma ve karar alma usül ve yeter sayısı:

a) Dernek organlarının seçimi

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun aklanması

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü

e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

f) Derneğin uluslararası çalışmalarında bulunması, yurt dışındaki dernek veya kurumların üye olarak katılması veya katılmaması

g) Derneğin Feshi

h) Mevzuatta ve dernekler tüzüğünde genel kurula yapılması

Belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel Kurulda kararlar adi çoğunlukla verilir.

Genel kurul kararları, dernek üyelerine mektupla, gereği halinde başkalarına gazete yoluyla bildirilir.

 

Madde 7- Yönetim ve denetleme kurullarının seçilme biçimi, yönetim kurulu seçimi ve görevleri:

Yönetim kurul 5 asil ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.


Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

b) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek.

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması: Yönetim kurulu üye sayısı boşalanlar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu, üyeler veya denetleme kurulu tarafından biray içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir. Denetleme kurulu seçimi ve görevleri:

a) Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usüllere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığı genel kurula sunar. b) Dernek hesaplarını kontrol eder.

c) Asli denetçiliklerdeki boşalmalar yedeklerle doldurulur.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi:

Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içindeki yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, Doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 8- Onur Kurulu seçimi ve görevleri :

Genel kurulca seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir. Onur kurulu, yönetim kurulu veya genel kurul tarafından toplantıya çağrılır ve üyelerin onur kurulu veya tüzüğe aykırı davranışları inceler.


Madde 9- Üyelerin yılda 1.200.-TL'nı geçmemek üzere verecek aidat miktarı, derneğin gelir kaynakları ve giderleri :

a) Üyelik giriş aidatı (en çok 100 liradır)

b) Yıllık üye aidatı (en çok 1200.-TL)

c) Her türlü bağış ve yardımlar .

d) Sair gelirler (banka faizleri, müsamere, ikramiye, piyango, koktely, balo, temsiller, konserler, v.b. gelirler.)

e) Yayın gelirleri

f) Dernek adına açılan poliklinik, dispanser ve diğer muayene tedavi ücretleri ve ücretli eğitim kursları.

g) Amacına uygun olarak gayrimenkul tasarruf eder,vasiyet ve bağış suretiyle verilecek gayrimenkuller hakkında dernekler yasasının ilgili maddesi uygulanır.(2098 sayılı yasanın 60.mad.)

h) Harcama kararları yönetim kurulunca verilir ve harcama evrakı başkan veya başkan vekili ve muhasipce onaylanır.

i) Giderler karşılığını kanıtlamak, harcama evrakı (fatura senet kullanılması gerekir.500.- sına kadar olan harcamalar için kağıt üzerine yazılıp başkana onaylatmak yeterlidir.)

j) Başkan dernek hesaplarını sık sık kontrol etmekten sorumludur.

k) Bankadaki para, başkan ve muhasibin çift imzalı ve mühürlü çekleriyle çekilir.


Şubelerin Kuruluşu:

Dernekler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilirler.

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunulur.

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatları ikametgahları ve uyrukları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi koşuldur.

Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmelri şarttır.


Şubelerin Organları

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetleme kurulu veya denetçiden ibarettir

Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir.


Şubelerin Tabi olacağı Hükümler:

Dernek Şubeleri hakkında bu yasa hükümleri uygulanır. Ancak;

a) Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete yerine mahalli olanak ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.

b) Şube genel kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.


Madde 10- Derneğin Tutucağı Defterler:

a) Üye kayıt defteri : derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllk aidat taahütleri bu deftere yazılır.

b) Karar defteri: Yönetim Yönetim kurulunun kararları , tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Ve kararlar üyelerin imzası ile tastik edilir.

c) Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayısıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır.

d) Gelir Ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir.

e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: dernek gelirleri dip koçanları ve sır numaralı makbuzlarla alınır. Giderler sarf belgeleri ile yapılır.

f) Demirba Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Defterler noterden tastik ettirilir.


Madde 11- Derneğin iç denetim şekilleri :

Genel kurul ve denetleme kurulları tarafından haberli veya habersiz yapılır.


Madde 12- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği:

a) Genel Kurul kararları (üye tam sayısının 2/3 kararı ile)

b) Yeni şubeler kurulacağı zaman

c) Faliyet alanı genişletildiği zaman,


Madde 13.- Derneğin Feshi ve Fesh Halinde Malların Tasfiye Şekli

 

A) Genel Kurul kararıyla:

Dernek genel kurulu her zaman dernegin feshine karar verebilir. Feshe karar verEbilmek için tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması koşuldur. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse ikinci kez toplanmak için toplantıya katılacak üyelerin listeleri düzenlenerek en az 15 gün öncedeen toplantının günü, saati , yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilip hal mahalli mülki amire bildirilerek üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir, Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üye lerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.


B) Mahkeme kararı ile fesih: 

a- Tüzükte yasaya aykırılık veya noksarılık saptandığı takdirde bunların giderilmesi yazı ile dernekten istenir. Yazılı isteğe rağmen 30 gün içinde dernek tüzüğündeki noksanlıklar tamamlanmaz veya yasaya aykırılık gderilmezse,

b- Dernek tüzüğünün gazetede yayınlatıldığı gündsn itibaren altı ay içinde dernek genel kurulu toplanmaz veya yasaya göre organlar seçilmezse,

c- 0lağan Genel Kurul toplantısı üst üste iki defa yapılmazsa her iki şekildede dernek fesih edilecek olursa; Derneğin demirbaşlarında kayıtlı bütün menkul ve gayrimenkuller v.s.... ....ANKARA Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ile ilgili tesislerine hibe edilir.